Хару басё - 2021

14 - 28 МАРТА 2021

Результаты: День 1-15
Другие дивизионы: Дзюрё

ЧЕМПИОН - ТЭРУНОФУДЗИ (12-3)

Восток Ранг Запад
Хакухо (2-1) оох травма йокодзуна Какурю (0-0) отставка
Сёдай (7-8) хоохххоохоооххх озэки Асанояма (10-5) охооооххооооххо
Такакэйсё (10-5) оохохохоохоооох озэки
Тэрунофудзи (12-3) оооохоохохооооо сэкивакэ Таканосё (8-7) охооооххоххххоо
Такаясу (10-5) хооооооооохоххх комусуби Митакэуми (8-7) оохохххохоххооо
комусуби Дайэйсё (8-7) ххххохооооохохо
Такарафудзи (3-12) хххххоххххоххох маэгасира 1 Оносё (4-11) ххохохххххххоох
Хокутофудзи (9-6) хохоооохохооох маэгасира 2 Вакатакакагэ (10-5) ххохохооооооохо
Мэйсэй (10-5) охоххооохооохоо маэгасира 3 Симаноуми (4-11) оххххххохоххохх
Кирибаяма (7-8) хохоххоххохохоо маэгасира 4 Мёгирю (7-8) ооооохххххххохо
Эндо (5-5) хххоохооох травма маэгасира 5 Окиноуми (3-12) оххххохххоххххх
Тамаваси (5-10) хоохохооххххххх маэгасира 6 Итинодзё (7-8) оооххохохохоххх
Тотиносин (7-8) ххооохххххоооох маэгасира 7 Кагаяки (6-9) ооххххохххооххо
Котоновака (6-9) хохххохохххооох маэгасира 8 Тобидзару (10-5) ххооооохоооххоо
Тиёнокуни (8-5-2) охооооохоххох-- маэгасира 9 Хосёрю (8-7) хоххооохооохохх
Мидорифудзи (5-10) оохххххоохххххо маэгасира 10 Рюдэн (6-9) ххоххохоохооххх
Тиётайрю (6-9) охохххоохоххххо маэгасира 11 Котосёхо (1-6-8) ххх--------оххх
Акисэяма (7-8) оохохохххохоохх маэгасира 12 Аоияма (11-4) оохоохххооооооо
Тэруцуёси (8-7) ххооохоооххххоо маэгасира 13 Тиёсёма (8-7) хоохооохххххооо
Котоэко (8-7) оохохооххххооох маэгасира 14 Цуругисё (9-6) хххохохооооооох
Ютакаяма (4-10-1) охххххоооххххх- маэгасира 15 Хидэноуми (10-5) ооххооххооооохо
Кайсэй (8-7) хоооохххохохоох маэгасира 16 Дайамами (9-6) охохххоохоохооо

АРХИВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители всех басё (1909 - ...)
Январь-2004 Март-2004 Май-2004 Июль-2004 Сентябрь-2004 Ноябрь-2004
Январь-2005 Март-2005 Май-2005 Июль-2005 Сентябрь-2005 Ноябрь-2005
Январь-2006 Март-2006 Май-2006 Июль-2006 Сентябрь-2006 Ноябрь-2006
Январь-2007 Март-2007 Май-2007 Июль-2007 Сентябрь-2007 Ноябрь-2007
Январь-2008 Март-2008 Май-2008 Июль-2008 Сентябрь-2008 Ноябрь-2008
Январь-2009 Март-2009 Май-2009 Июль-2009 Сентябрь-2009 Ноябрь-2009
Январь-2010 Март-2010 Май-2010 Июль-2010 Сентябрь-2010 Ноябрь-2010
Январь-2011 Март-2011 Май-2011 Июль-2011 Сентябрь-2011 Ноябрь-2011
Январь-2012 Март-2012 Май-2012 Июль-2012 Сентябрь-2012 Ноябрь-2012
Январь-2013 Март-2013 Май-2013 Июль-2013 Сентябрь-2013 Ноябрь-2013
Январь-2014 Март-2014 Май-2014 Июль-2014 Сентябрь-2014 Ноябрь-2014
Январь-2015 Март-2015 Май-2015 Июль-2015 Сентябрь-2015 Ноябрь-2015
Январь-2016 Март-2016 Май-2016 Июль-2016 Сентябрь-2016 Ноябрь-2016
Январь-2017 Март-2017 Май-2017 Июль-2017 Сентябрь-2017 Ноябрь-2017
Январь-2018 Март-2018 Май-2018 Июль-2018 Сентябрь-2018 Ноябрь-2018
Январь-2019 Март-2019 Май-2019 Июль-2019 Сентябрь-2019 Ноябрь-2019
Январь-2020 Март-2020 Май-2020 Июль-2020 Сентябрь-2020 Ноябрь-2020
Январь-2021 Март-2021 Май-2021 Июль-2021 Сентябрь-2021 Ноябрь-2021

САМЫЕ-САМЫЕ
Наибольшее количество побед в поединках (макуути): Хакухо - 1076, Какурю - 645
Самые опытные: Тамаваси - 36 лет, Хакухо - 36 лет, Акисэяма - 35 лет, Окиноуми - 35 лет, Какурю - 35 лет
Самые молодые: Котосёхо - 21 год, Хосёрю - 21 год, Мидорифудзи - 24 года, Такакэйсё - 24 года, Оносё - 24 года
Самые высокие: Кайсэй - 195 см, Кагаяки - 193 см, Хакухо - 192 см
Самые маленькие: Тэруцуёси - 169 см, Мидорифудзи - 171 см, Тобидзару - 175 см
Самые тяжелые: Итинодзё - 200 кг, Кайсэй - 190 кг, Цуругисё - 190 кг
Самые легкие: Тэруцуёси - 117 кг, Мидорифудзи - 117 кг, Вакатакакагэ - 127 кгQR Code текущей страницы

QR Code