Аки басё - 2013 (сандаммэ)

Четвертый дивизион Сандаммэ

СЕНТЯБРЬ (15-29) 2013

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан Дзёнокути

Восток Ранг Запад
Хаганэ (2-5)
○−●−−●−●●−●−−○−
сандаммэ 1 Фудзиноуми (2-5)
−●−●●−○−○−●−−−●
Сёкэцу (4-3)
−○○−−●○−−●−●−○−
сандаммэ 2 Хакунисики (3-4)
●−−●○−○−●−○−●−−
Кёкуходзан (4-3)
○−●−○−−○−○●−−−●
сандаммэ 3 Оносё (4-3)
−●−○−○−●○−−○−−●
Рэндайяма (4-3)
−○○−●−●−○−−○−−●
сандаммэ 4 Комакирю (4-3)
○−−●●−−○−○○−−●−
Косэй (3-4)
●−○−−●−●●−○−−−○
сандаммэ 5 Минатосё (0-7)
−●●−●−●−●−●−●−−
Дайсёива (5-2)
−○−○○−−●−●−○○−−
сандаммэ 6 Кацунофудзи (6-1)
●−○−○−○−○−○−○−−
Мацубаяма (5-2)
○−−○−○●−○−−●−−○
сандаммэ 7 Минаносато (3-4)
−●●−−○−○−●−○●−−
Рикисин (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 8 Вакарюсэй (4-3)
−○−●−○−○●−−●−○−
Кисомицуру (3-4)
○−−○−●−●○−●−●−−
сандаммэ 9 Вакакэйсё (3-4)
●−○−○−○−●−●−−●−
Кисэновака (2-5)
−○−●●−−●○−●−−●−
сандаммэ 10 Фукунокуни (2-5)
−●●−−●●−○−−●○−−
Такакасуга (4-3)
○−−●−○●−●−○−○−−
сандаммэ 11 Мэйсэй (4-3)
●−○−●−−○−○−●○−−
Харухикари (5-2)
−○−○−○−○●−●−−○−
сандаммэ 12 Котоотори (4-3)
−●●−○−○−−○○−●−−
Хитатиго (4-3)
●−○−−●●−−○−○−○−
сандаммэ 13 Вакахикари (3-4)
○−−○−●−●−●○−●−−
Асанотоса (1-6)
−●●−●−○−−●−●−−●
сандаммэ 14 Саданокуни (4-3)
−○−●○−−○−●○−●−−
Гэнкайхо (3-4)
○−−●−○●−−●●−−○−
сандаммэ 15 Аратоси (2-5)
●−●−○−−●−●−○−−●
Хитэнрю (6-1)
−○−○−○○−○−●−−−○
сандаммэ 16 Нисияма (3-4)
−●○−−●○−−○●−●−−
Кинунонами (2-5)
●−−○●−−○−●−●−−●
сандаммэ 17 Цуруноуми (5-2)
○−○−−●○−−○−○−●−
Саданисики (3-4)
−○●−○−−○●−−●−●−
сандаммэ 18 Такамаи (0-4)
−●−●●−●−−−−−−−−
Хакуёдзан (5-2)
○−−○−○−●○−−○−−●
сандаммэ 19 Дайкамикадзэ (6-1)
−○○−○−−●−○○−−−○
Сирорю (5-2)
●−−○−○−●○−−○○−−
сандаммэ 20 Судзаку (3-4)
−●−●○−●−−○●−−−○
Охара (4-3)
●−○−−●●−−○○−○−−
сандаммэ 21 Овака (3-4)
○−−●−○−●●−−●−−○
Якуносима (2-5)
−●●−●−○−−●−○−−●
сандаммэ 22 Синохара (4-3)
−○●−−●○−●−○−−○−
Суэкава (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 23 Каоруфудзи (4-3)
○−−●○−−○−●−○−−●
Йосинокуни (3-4)
●−●−−○○−○−−●−●−
сандаммэ 24 Манадзуру (4-3)
−○−○−●−○●−−○−−●
Адзумасато (2-5)
−●○−●−●−−●●−−−○
сандаммэ 25 Икиносима (2-5)
●−−○●−●−−○●−−●−
Рюсэйо (4-3)
○−○−●−−●○−−●−○−
сандаммэ 26 Токусюдзан (1-6)
−●−●−●−●●−●−○−−
Горикияма (3-4)
−○●−○−●−−●−○●−−
сандаммэ 27 Касугарю (3-4)
●−−○−●○−●−●−−−○
Аомихама (3-4)
○−●−●−○−−○−●−●−
сандаммэ 28 Карацууми (1-6)
−●−●−○●−−●−●−−●
Тэн'ити (7-0)
−○○−○−−○○−○−○−−
сандаммэ 29 Хисанотора (3-4)
●−−●−●−○−○●−−○−
Аврора (5-2)
○−●−−○○−○−−●−−○
сандаммэ 30 Акинояма (5-2)
−○○−●−−○−○−●−−○
Котосэйго (4-3)
−●−○○−−○○−●−−−●
сандаммэ 31 Аоносё (5-2)
●−−●−○○−−○−○−−○
Такамирю (4-3)
○−●−●−−●−○○−○−−
сандаммэ 32 Котофукудзю (5-2)
−●−○○−−●○−○−−○−
Саданосато (3-4)
−○○−−●−●−●−○−●−
сандаммэ 33 Дайсёхо (2-5)
●−−●−●○−−●○−●−−
Нотоадзума (6-1)
○−○−−○−○●−−○−○−
сандаммэ 34 Котокудзан (3-4)
−●−○○−●−●−−●−−○
Дайсёвака (3-4)
−○●−−○−●−●●−○−−
сандаммэ 35 Токиараси (3-4)
○−−●●−●−●−−○○−−
Дайсёдо (2-5)
●−●−●−●−○−−●−−○
сандаммэ 36 Буриносато (4-3)
−○−○−●○−−●●−−○−
Дайдзё (2-5)
−●○−−●−○−●●−−−●
сандаммэ 37 Саданохама (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Какутайки (3-4)
●−−●○−●−○−○−−−●
сандаммэ 38 Обамауми (3-4)
○−○−−○−●●−−●−●−
Рюсэй (4-3)
−○●−○−−○●−−●−−○
сандаммэ 39 Сотэнрю (4-3)
−●−○−○−○−●−○−●−
Вакааоба (4-3)
●−−●○−○−−○−○−●−
сандаммэ 40 Кэнхо (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Хокутохана (4-3)
○−○−−●−●−○●−−○−
сандаммэ 41 Оминато (4-3)
−○●−●−●−○−○−−○−
Котодайрю (4-3)
−●−○−●−●−○○−○−−
сандаммэ 42 Рикито (2-5)
●−−●●−●−○−−○●−−
Камиютака (5-2)
−○●−○−−○○−−○−−●
сандаммэ 43 Тамадайки (6-1)
○−○−−○○−−○●−−○−
Тиёкирю (5-2)
−●−○−○−○−○−●−○−
сандаммэ 44 Дайонами (3-4)
○−−●●−○−●−●−−−○
Кабутоива (5-2)
●−○−−●−○−○○−−−○
сандаммэ 45 Дайсёнада (3-4)
−○−○●−−●−●○−−●−
Тотинокуни (3-4)
−●●−−○○−○−−●●−−
сандаммэ 46 Онодзё (2-5)
○−−●●−●−●−●−○−−
Митохикари (4-3)
●−○−−○−●○−−○−−●
сандаммэ 47 Окума (1-6)
−○−●−●−●−●−●−−●
Хокутовака (2-5)
−●●−−●○−−○●−−−●
сандаммэ 48 Тиёрайдзан (4-3)
○−−○○−●−●−○−−●−
Кайнорю (3-4)
●−○−○−●−●−−○●−−
сандаммэ 49 Син'эйяма (5-2)
−○−○○−−●○−−●−−○
Миура (4-3)
−●●−−○−○○−●−○−−
сандаммэ 50 Тотихаятэ (3-4)
○−−○●−○−−●●−●−−
Тэраоуми (1-6)
●−●−−●●−●−○−●−−
сандаммэ 51 Кайнокура (3-4)
−○−●○−−○−●−●−●−
Такатэнсю (2-5)
−●○−−●●−−●○−−−●
сандаммэ 52 Касуганами (2-5)
●−−●○−○−●−−●●−−
Хокутоцуру (3-4)
○−●−●−−●○−●−−−○
сандаммэ 53 Аманосима (5-2)
−●−○−○−●○−○−−○−
Котодайго (6-1)
−○○−−○−○−●−○−○−
сандаммэ 54 Касугасима (2-5)
●−−●○−−○●−−●−−●
Тотиминато (4-3)
○−○−−●○−−○●−−−●
сандаммэ 55 Котокэнсэй (4-3)
−●−○−●−○−●○−○−−
Хиэнрики (5-2)
−○●−○−○−−○−○−●−
сандаммэ 56 Бусэйдзан (5-2)
○−−○−○−○−●○−−●−
Дайсёкай (5-2)
●−○−−○●−○−−○○−−
сандаммэ 57 Йосифудзи (3-4)
−●●−●−○−●−−○−−○
Дайнин (4-3)
−○−●●−−●−○−○−○−
сандаммэ 58 Тотиносима (4-3)
○−−○−●●−−○○−●−−
Митодзакура (3-4)
●−○−○−●−●−−●○−−
сандаммэ 59 Каварауми (4-3)
−○−●−○○−○−−●●−−
Орури (2-5)
−●●−●−−○−●●−−−○
сандаммэ 60 Кирю (4-3)
○−−●●−○−−○●−−○−
Таманотака (2-5)
●−○−−●−●●−○−●−−
сандаммэ 61 Арисима (3-4)
−●●−○−●−−●−○−−○
Котоносю (4-3)
−○−○−●●−●−−○−○−
сандаммэ 62 Дайтэнпаку (1-6)
●−−●●−−●−●○−−−●
Асакоки (3-4)
○−●−●−−○−●−○−●−
сандаммэ 63 Ваканофудзи (3-4)
−○○−−○−●●−●−−●−
Кайто (6-1)
−●−○○−○−○−−○−−○
сандаммэ 64 Коба (6-1)
○−−○−○−○−○○−●−−
Синдзан (2-5)
●−○−●−●−○−●−−−●
сандаммэ 65 Хамамирю (1-6)
−●●−−●−●−○−●−−●
Дайсёкаку (5-2)
−○−●○−−○●−○−○−−
сандаммэ 66 Фудзинохана (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Дайти (4-3)
●−−○○−−●○−−○●−−
сандаммэ 67 Йоцугаминэ (5-2)
○−●−−●○−−○○−○−−
Раомару (5-2)
−○○−−●○−○−−●○−−
сандаммэ 68 Сайо (3-4)
−●−●−○●−−○−●○−−
Рюдэн (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 69 Хамаютака (4-3)
○−−●●−○−−●○−−○−
Акацуки (3-4)
●−●−○−−○−●−●−○−
сандаммэ 70 Каганохана (3-4)
−○−○−●●−−○−●●−−
Огифудзи (5-2)
−●○−−○○−●−○−−−○
сандаммэ 71 Цубоми (2-5)
●−−●●−−○●−−●−−○
Хасугэяма (3-4)
○−●−●−−●−○○−−●−
сандаммэ 72 Тоофудзи (4-3)
−○○−−○−●○−−●●−−
Гоноуми (4-3)
−●−○○−●−−○●−○−−
сандаммэ 73 Которикудзан (3-4)
●−−○−●−●○−−○−●−
Маэнофудзи (4-3)
○−○−●−○−●−●−−○−
сандаммэ 74 Киринофудзи (2-5)
−○●−−○−●−●●−−●−
Тотикасуга (2-5)
−●−●−●○−−●−○−−●
сандаммэ 75 Ота (3-4)
●−−●−○−○●−○−−●−
Кириараси (5-2)
○−○−○−−●−○−○−−●
сандаммэ 76 Асанодзё (4-3)
−●−○●−○−○−−○−−●
Кимисима (5-2)
−○●−−○●−○−○−○−−
сандаммэ 77 Сюнба (4-3)
○−−○●−−○−●−●−○−
Угоноуми (3-4)
●−○−○−−●−●●−−−○
сандаммэ 78 Тамао (3-4)
−○−●−●●−●−−○○−−
Омори (2-5)
−●●−−●●−−○●−−−○
сандаммэ 79 Дэваносато (4-3)
○−−○○−−○●−−●●−−
Цугарууми (3-4)
●−○−●−●−○−○−−●−
сандаммэ 80 Танахаси (4-3)
−○−●○−−○−●●−○−−
Тохо (4-3)
−●●−−○−○●−−○−○−
сандаммэ 81 Котохаято (4-3)
○−−●−●○−−○○−−−●
Дайка (2-5)
●−●−○−−●●−−●−−○
сандаммэ 82 Тотинобори (6-1)
−○−○−○○−○−−○●−−
Юки (6-1)
−●○−−○−○−○−○−○−
сандаммэ 83 Котоцубаса (4-3)
○−−○−●−●−○○−−−●
Фукусима (4-3)
●−○−○−○−−●●−−○−
сандаммэ 84 Арадзиси (2-5)
−○−●●−−●○−●−●−−
Дайсёдзё (1-6)
−●●−●−●−−●●−○−−
сандаммэ 85 Дэванодзё (3-4)
●−−●−●○−−●○−−−○
Арагёси (2-5)
○−−○●−●−−●−●−−●
сандаммэ 86 Нисиути (3-4)
−●−○−○−●○−●−●−−
Фудзинокадзэ (5-2)
−○−●−○−○−○−○−●−
сандаммэ 87 Косинонами (5-2)
○−●−−●−○○−○−−−○
Рюодзан (3-4)
●−●−−○○−●−−○−●−
сандаммэ 88 Тэраосё (5-2)
−○○−○−●−●−○−−−○
Аои (3-3)
○−−●−●−−−○−●−−○
сандаммэ 89 Эбисумару (4-3)
−●○−●−○−●−−○−○−
Барики (2-5)
−●●−●−−○−○−●−−●
сандаммэ 90 Асанисимура (5-2)
●−○−○−−○○−−●○−−
Гоки (4-3)
−○−○−●−○−○−●●−−
сандаммэ 91 Сато (3-4)
●−−○○−−●○−●−−●−
Такасёма (3-4)
○−●−−○−●○−●−−●−
сандаммэ 92 Хокутоуки (3-4)
−●−●○−●−−●○−−○−
Токиновака (5-2)
−○○−−○○−●−○−−−●
сандаммэ 93 Тиёхаятэ (1-6)
●−−○●−●−−●●−−−●
Оисато (4-3)
○−●−−●●−−○−○○−−
сандаммэ 94 Хокутоо (4-3)
−●−●○−○−●−○−−○−
Тацукадзэ (2-5)
−○○−−●−●●−−●−●−
сандаммэ 95 Накадзоно (5-2)
●−−○○−−○−●○−○−−
Канрю (5-2)
○−○−−○●−−○−○−−●
сандаммэ 96 Кумао (2-5)
−○●−●−●−●−−●−○−
Тикараяма (2-5)
−●−●●−−●−○●−−−○
сандаммэ 97 Тиёнокацу (3-4)
●−−○−○−○−●●−●−−
Фукамияма (6-1)
○−○−○−○−○−−●−−○
сандаммэ 98 Тотитэнсё (1-6)
−●−●−●−●−●−○−●−
Хамагами (3-4)
−○●−−●○−●−−●−○−
сандаммэ 99 Томонофудзи (3-4)
●−−○○−−●○−●−−●−
Итадаки (4-3)
○−●−−●○−−○−○●−−
сандаммэ 100 Тагути (2-5)
−●−●−○●−○−●−●−−

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан ДзёнокутиQR Code текущей страницы

QR Code