Нацу басё - 2015 (сандаммэ)

Четвертый дивизион Сандаммэ

МАЙ (10-24) 2015

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан Дзёнокути

Восток Ранг Запад
Комакирю (4-3)
○−−●●−●−○−−○○−−
сандаммэ 1 Горикияма (2-5)
●−○−●−−●−●−○−●−
Котокин'о (3-4)
−○−○●−○−●−●−−●−
сандаммэ 2 Мацубаяма (5-2)
−●○−○−−○−○−●○−−
Котофукудзю (4-3)
○−−●○−−●○−●−−○−
сандаммэ 3 Маэнофудзи (4-3)
●−●−−○○−−○●−−○−
Дайсёвака (3-4)
−●●−−●●−○−○−−○−
сандаммэ 4 Хагурохо (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Оадзума (4-3)
−○−●○−−○−●○−−−●
сандаммэ 5 Адзумасато (2-5)
○−−○−●●−−●−●−−●
Дайти (4-3)
●−○−●−−○●−−○○−−
сандаммэ 6 Дайонами (1-6)
−●●−○−●−●−●−●−−
Томисакаэ (5-2)
−○●−−●−○−○○−−−○
сандаммэ 7 Окорю (5-2)
○−○−−○−●○−○−−●−
Рюсэй (3-4)
●−○−−○−●○−●−−●−
сандаммэ 8 Мунаката (3-4)
−○−●●−○−●−−●−−○
Сёкэцу (3-4)
−●●−●−○−−○○−●−−
сандаммэ 9 Сасаяма (5-2)
○−−○−○○−●−●−○−−
Сакаэ (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 10 Тиёрайдзан (4-3)
●−○−○−−●−○○−−−●
Камиютака (2-5)
−●−●●−●−○−○−−●−
сандаммэ 11 Такагэндзи (6-1)
−○●−−○−○−○○−−○−
Касугамару (3-4)
●−−○−●−●−●−○−−○
сандаммэ 12 Котосэйго (3-4)
○−○−−●−●−●●−−○−
Косинорю (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 13 Фукуямато (4-3)
−○−●●−○−○−●−○−−
Кайнисики (3-4)
−●●−○−−○−○−●●−−
сандаммэ 14 Хитэнрю (5-2)
○−−○−○●−−●−○−−○
Хокутовака (4-3)
●−○−○−−○○−●−●−−
сандаммэ 15 Котонинсэй (5-2)
−○−○−●○−●−○−○−−
Нагао (4-3)
−●●−○−●−−○○−○−−
сандаммэ 16 Икиносима (4-3)
●−○−−○●−●−−○−○−
Сюдзи (2-5)
○−−●−●−●−○●−−−●
сандаммэ 17 Дайгофудзи (2-5)
−●−●●−○−−●−●−−○
Хамакасуга (3-4)
−○●−−●−○−●○−−●−
сандаммэ 18 Кансэй (6-1)
●−−○−○−○−○−○−○−
Хисанотора (6-1)
○−○−○−○−○−●−−−○
сандаммэ 19 Токусюдзан (2-5)
−○−○●−−●●−−●−−●
Наруми (1-6)
−●●−●−●−●−○−−−●
сандаммэ 20 Тотиносато (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Такунисики (1-6)
●−○−−●−●●−●−−−●
сандаммэ 21 Асанодзё (3-4)
○−−●●−−○−○●−●−−
Кацунофудзи (4-3)
−○−○−○●−●−○−●−−
сандаммэ 22 Такамаи (3-4)
−●−●○−−●○−●−−−○
Тотинокуни (5-2)
○−−●−○●−○−−○○−−
сандаммэ 23 Кисэновака (3-4)
●−−○○−−●−●●−−−○
Бараки (3-4)
−○○−−●○−−●−●−●−
сандаммэ 24 Тэн'ити (4-3)
−●●−●−○−○−○−−○−
Команокуни (4-3)
○−●−−○−○○−−●●−−
сандаммэ 25 Йосифудзи (4-3)
●−○−−●○−−●○−○−−
Сюнба (5-2)
−○−○○−−●−○−●−○−
сандаммэ 26 Тохо (2-5)
−●○−−●●−●−●−−−○
Аои (4-3)
○−−●−○○−○−−●−●−
сандаммэ 27 Аомихама (2-5)
●−●−○−−●−○●−−−●
Нотоадзума (3-4)
−○−●○−●−−○−●●−−
сандаммэ 28 Хамаютака (3-4)
−●●−−○−○●−●−−−○
Вакарикидо (3-4)
●−○−●−○−−●−○●−−
сандаммэ 29 Маэта (5-2)
○−−○●−−●○−−○−○−
Аратоси (4-3)
−●−○○−−○−●●−○−−
сандаммэ 30 Йоцугаминэ (5-2)
−○○−−○−○●−−○−●−
Саданокуни (3-4)
●−−●−●○−−●○−−−○
сандаммэ 31 Коикэ (4-3)
○−●−●−●−○−○−○−−
Ваканофудзи (4-3)
−●−○○−−●○−○−−●−
сандаммэ 32 Тамаконго (4-3)
−○○−−●○−●−−○−●−
Аманосима (3-4)
●−−●−○−○−○−●●−−
сандаммэ 33 Аврора (2-5)
○−●−●−●−●−−○−−●
Кайто (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 34 Хокутохана (1-6)
−●−●●−●−●−●−○−−
Аияма (7-0)
−○○−−○−○○−○−○−−
сандаммэ 35 Гокусиндо (2-5)
○−●−●−−●−○−●−−●
Тиёнокацу (4-3)
●−−○−●○−●−−○−○−
сандаммэ 36 Хиэнрики (2-5)
−●−●−●−○−●−●○−−
Фукунокуни (3-4)
−○●−○−−○●−●−−●−
сандаммэ 37 Фудзиноуми (4-3)
●−−○−○●−○−○−−●−
Рэндайяма (3-4)
○−○−−●●−●−−●−−○
сандаммэ 38 Фукамияма (5-2)
−●−○○−○−○−−○−−●
Окума (5-2)
−○●−−○○−●−−○−○−
сандаммэ 39 Кодзан (3-4)
●−−●○−−○●−○−−●−
Бунгонисики (6-1)
○−○−●−○−−○−○−−○
сандаммэ 40 Якабэ (2-5)
−●−○●−−●○−●−−−●
Хаганэ (5-2)
−○●−−●−○○−−○−○−
сандаммэ 41 Хасугэяма (2-5)
●−−●−●−●○−●−−−○
Косэй (5-2)
○−○−○−−●○−−●−○−
сандаммэ 42 Дайдзё (3-4)
−○−●●−−●●−○−○−−
Митодзакура (3-4)
−●○−−○●−−●●−−○−
сандаммэ 43 Фудзинохана (4-3)
●−●−−○○−○−−●−○−
Суманоуми (4-3)
○−−○○−−●−●−●○−−
сандаммэ 44 Каварауми (3-4)
−●○−○−●−−○●−●−−
Отакаяма (6-1)
−○−○−○−○−○−○●−−
сандаммэ 45 Котоотори (3-4)
○−−○●−●−●−○−●−−
Касугаминэ (2-5)
●−●−●−●−○−○−●−−
сандаммэ 46 Кай (1-6)
−○−●−●●−−●●−●−−
Сингаку (2-5)
−●○−−●−●○−−●−●−
сандаммэ 47 Какэхаси (4-3)
○−−●−○○−−●○−−●−
Котоцубаса (4-3)
●−●−○−●−−○−○○−−
сандаммэ 48 Исии (4-3)
−○−○−●−●○−○−−−●
Хокуо (4-3)
−●●−○−−○−○●−○−−
сандаммэ 49 Такатэнсю (4-3)
○−−●−●○−−●−○○−−
Онодзё (4-3)
●−−○○−−○−○−●−−●
сандаммэ 50 Тотихаятэ (3-4)
−○●−−○●−●−−●−−○
Дайкамикадзэ (5-2)
−●−●−○−○○−○−−−○
сандаммэ 51 Дайсёдзэн (2-5)
●−○−●−−●●−−○−−●
Харухикари (2-5)
○−○−●−●−●−●−−●−
сандаммэ 52 Акацуки (5-2)
−●○−−●−○−○−○−○−
Рао (5-2)
−○−○○−−○−●−○−−●
сандаммэ 53 Цуруноуми (5-2)
○−−●○−○−●−○−−○−
Дэваносато (1-6)
●−−●●−○−−●−●−−●
сандаммэ 54 Арисима (6-1)
−●−○−○○−○−−○○−−
Митоцукаса (5-2)
−○○−−○−●○−●−−−○
сандаммэ 55 Миэносато (3-4)
○−●−●−−●−○○−●−−
Хокутоо (3-4)
●−●−−●○−−●−○−○−
сандаммэ 56 Которюсэй (3-4)
−●−○●−−○−●○−●−−
Какутайки (3-4)
−○●−−●○−●−−●−○−
сандаммэ 57 Такамирю (4-3)
−○○−−●−●−○●−−○−
Барики (1-6)
−●−●●−●−●−○−−−●
сандаммэ 58 Комацукаса (4-3)
●−−○○−−○○−−●−●−
Адзумасё (3-4)
○−○−−●●−○−−●−●−
сандаммэ 59 Тотикасуга (2-5)
○−●−−○−●−●●−−●−
Вакакэйсё (3-4)
●−−●○−−●−○−○●−−
сандаммэ 60 Кёкуходзан (4-3)
−●−●−●○−−○−○○−−
Дэванодзё (3-4)
−○○−−○−●●−●−●−−
сандаммэ 61 Бусэйдзан (4-3)
○−●−○−○−●−○−−●−
Тэраоуми (4-3)
●−−○○−−○●−−○−−●
сандаммэ 62 Такуми (2-5)
−○−●●−●−−●−●−−○
Муцукадзэ (2-5)
−●−●−○−●−●−○−●−
сандаммэ 63 Йоёнохана (3-4)
○−−○−●●−●−−●−○−
Митоютака (4-3)
●−−○●−−●−○−○○−−
сандаммэ 64 Рикито (4-3)
−○●−●−−○○−●−○−−
Фудзиновака (2-5)
−●●−−●●−○−−●−−○
сандаммэ 65 Ямагути (5-2)
○−○−−○−○−●○−●−−
Котодайрю (5-2)
●−○−○−○−○−○−●−−
сандаммэ 66 Тотинохама (6-1)
−○−○○−○−−○−●○−−
Харудзакура (3-4)
−●○−−○○−●−−●●−−
сандаммэ 67 Касугарю (5-2)
−●−○●−−○−○○−−−○
Кумао (2-5)
●−○−−●−●−○−●−−●
сандаммэ 68 Фудзинокадзэ (2-5)
−○−●−●−○−●−●●−−
Мусасикуни (4-3)
○−−●○−●−−○●−−○−
сандаммэ 69 Йосинокуни (4-3)
○−−○●−●−−●−○○−−
Эбисумару (3-4)
●−●−−○−●−●○−−−○
сандаммэ 70 Сайо (5-2)
−○●−−○○−○−●−−−○
Кирю (0-7)
−●−●●−●−●−●−●−−
сандаммэ 71 Хокуёдзан (3-4)
○−○−−●−●●−−●○−−
Цугарууми (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 72 Мияути (3-4)
●−●−○−−○○−●−−●−
Минатосё (4-3)
−●−●○−○−○−○−−−●
сандаммэ 73 Хокутоцуру (3-4)
−○●−−●−○●−−○●−−
Сайдайдзи (4-3)
○−○−−○●−−●○−−●−
сандаммэ 74 Накадзоно (6-1)
●−−○−○−○○−−○−−○
Которикудзан (5-2)
−○−○○−●−−○−●○−−
сандаммэ 75 Исоадзума (3-4)
−●●−●−○−−○○−−●−
Якуносима (0-1)
−●−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 76 Тикараяма (2-5)
−○−●−○−●●−●−−−●
Исихара (1-6)
○−−●−●●−−●●−−−●
сандаммэ 77 Асанотоса (4-3)
●−○−○−−○●−●−−○−
Буриносато (3-4)
●−○−●−−●−○−●−−○
сандаммэ 78 Цубакифудзи (4-3)
○−−○●−●−○−●−−○−
Дайсёкаку (5-2)
−○−○○−○−●−−●−○−
сандаммэ 79 Тотиимари (2-5)
−●●−−●−●−○○−−●−
Тэраосё (3-4)
●−○−−●○−●−−○−●−
сандаммэ 80 Токиновака (4-3)
○−−●○−○−−●−○●−−
Тосахикари (3-4)
−●●−−○−○○−−●−●−
сандаммэ 81 Митохикари (5-2)
−○−○●−○−−○○−−−●
Кайхо (3-4)
●−○−−○●−●−−●−○−
сандаммэ 82 Тагонофудзи (1-6)
○−−●●−●−−●●−●−−
Харада (5-2)
−○−●−○−○−○−○●−−
сандаммэ 83 Хокутого (3-4)
−●●−○−−●○−○−−●−
Дайсёмунэ (4-3)
○−−○−○●−−○●−●−−
сандаммэ 84 Саданосато (4-3)
●−●−●−−○○−−○−○−
Тиёхаятэ (4-3)
−○−○−●−●○−○−−−●
сандаммэ 85 Обамауми (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Кототора (2-5)
−●○−−●−●●−−○−−●
сандаммэ 86 Итадаки (5-2)
●−○−○−●−−○○−○−−
Хонда (3-4)
○−−●−○−●●−●−−−○
сандаммэ 87 Котоямато (2-5)
−○−●●−●−●−−○−−●
Уно (5-2)
−●●−○−−○○−○−−−○
сандаммэ 88 Сакабэ (4-3)
●−●−●−−○−○−○−○−
Охата (4-3)
○−−○−●○−−●●−−○−
сандаммэ 89 Тоофудзи (3-4)
−●○−−●○−−●●−−−○
Иссинрю (3-4)
−○−●●−○−○−●−−●−
сандаммэ 90 Которикисэн (4-3)
●−○−○−−○−●−●−○−
Дайтэнпаку (6-1)
○−−○−○○−○−○−●−−
сандаммэ 91 Гоноуми (6-1)
−○−○−○−○−●−○○−−
Дайсёдо (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 92 Дэватайкай (1-3)
−●●−−●−−−−−−○−−
Такэси (2-5)
○−−●●−●−−●−●○−−
сандаммэ 93 Китаноминэ (3-4)
●−●−−○○−●−−●−−○
Хиросэ (5-2)
−●○−○−−●○−−○−−○
сандаммэ 94 Цубоми (3-4)
−○−○−●●−−●○−−●−
Накао (2-5)
○−−●●−●−○−●−−−●
сандаммэ 95 Онокура (1-6)
●−●−−●−●−●−○−−●
Сёбуси (4-3)
−●○−○−−○−○−●−−●
сандаммэ 96 Токутайхо (3-4)
−○−○○−−●●−●−−●−
Тацукадзэ (4-3)
●−○−−○○−−●○−−−●
сандаммэ 97 Фудзитайсэй (4-3)
○−−●○−−○−●−●○−−
Ямамото (2-5)
−●●−−○●−●−−●−−○
сандаммэ 98 Дайсёдзё (4-3)
−○−●−●−○●−○−−○−
Токкорики (4-3)
○−−○●−−●−○●−−○−
сандаммэ 99 Цуругикадзэ (2-5)
●−●−−●○−○−−●−−●
Сёхорю (3-4)
−○−●●−○−−●−○−●−
сандаммэ 100 Такигути (2-5)
−●○−●−−●●−●−−−○

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан ДзёнокутиQR Code текущей страницы

QR Code