Нацу басё - 2013 (макусита)

Третий дивизион Макусита

МАЙ (12-26) 2013

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан Дзёнокути

Восток Ранг Запад
Сэйро (5-2)
○−●−●−○−○○−−−○−
макусита 1 Йосиадзума (4-3)
●−−○○−●−○−○−−−●
Сакигакэ (3-4)
−●−●−●−○○−○−●−−
макусита 2 Котомисэн (4-3)
−○○−−●○−●−●−−○−
Эндо (5-2)
○−○−−○●−−●○−−○−
макусита 3 Хотияма (2-5)
●−−●−○●−●−●−○−−
Сёхо (3-4)
−○●−○−−●●−●−−−○
макусита 4 Араваси (3-4)
−●−○●−−○●−−○●−−
Тиёмару (5-2)
○−○−−●−○−○●−−−○
макусита 5 Сакагути (2-5)
●−−●○−−●●−○−−−●
Котокуни (4-3)
−●−○−○−○−●−○−●−
макусита 6 Сэнсё (3-4)
−○●−●−●−○−−●−−○
Осунаараси (7-0)
○−○−−○○−○−○−○−−
макусита 7 Хигоараси (4-3)
●−−○−●○−−●−○○−−
Хамагути (5-2)
−○●−○−−●○−○−−−○
макусита 8 Хигонодзё (4-3)
○−●−−●−○−○−●−○−
Касугакуни (1-6)
−●−●●−−●●−●−○−−
макусита 9 Дэвахаятэ (4-3)
●−−○●−○−−○−●−○−
Фукугорики (1-6)
−●−●−○−●−●−●●−−
макусита 10 Вакамисё (6-1)
−○○−○−−○●−○−○−−
Фудзимото (4-3)
●−○−−○○−−○−●−−●
макусита 11 Сайсин (2-5)
○−−○●−−●●−−●−−●
Саданоуми (3-4)
−○−●○−●−−●●−−−○
макусита 12 Рюонами (3-4)
−●●−−●●−○−−○−−○
Яматофудзи (3-4)
●−●−−○●−−○○−−●−
макусита 13 Такатоси (4-3)
○−−○○−−●●−−○−●−
Нисикиги (5-2)
−●○−−○−○○−−○●−−
макусита 14 Каванари (5-2)
−○−●○−−○−●−○−−○
Кёкутайсэй (3-4)
●−○−−●○−●−○−−●−
макусита 15 Аодзора (3-4)
○−−●●−−●−○−○−●−
Хокахо (2-5)
−●●−−●○−−●−○−−●
макусита 16 Мугэндай (3-4)
−○−○●−−●○−●−●−−
Мусасиуми (6-1)
○−○−−●○−−○−○○−−
макусита 17 Маэта (2-5)
●−−○●−●−○−−●−−●
Кайрю (4-3)
−●−●−○−○−○−●○−−
макусита 18 Ириэ (5-2)
−○●−○−−○○−●−−○−
Котоютака (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
макусита 19 Тэруцуёси (3-4)
●−○−−○●−−●●−−−○
Дайрайдо (2-5)
○−−●−○−●−●−●−−●
макусита 20 Ваканосима (5-2)
−○−○−○○−●−○−●−−
Такагэппо (2-5)
−●●−−●−○●−−●−○−
макусита 21 Кихоноуми (1-6)
○−−●−●●−−●●−−●−
Дайгофудзи (2-5)
●−−○−●−●●−−○−−●
макусита 22 Масакадзэ (2-5)
−●−●●−−●●−○−−−○
Ногами (5-2)
●−○−−●○−−○○−−○−
макусита 23 Нисикикадзэ (0-7)
●−●−●−●−●−●−●−−
Сёсэй (4-3)
−○−○−○●−●−−●−○−
макусита 24 Манкадзё (4-3)
○−●−○−−○−○−●−−●
Асатэнмаи (4-3)
○−○−−●●−−●−○−○−
макусита 25 Кайдонами (4-3)
−○○−−●−●−○−○−●−
Такакихо (3-4)
−●●−○−−○−○●−−●−
макусита 26 Дэваотори (4-3)
−●○−−○○−−●○−●−−
Хоккайрю (3-4)
−○●−●−−●−○−●−−○
макусита 27 Кансэй (4-3)
○−−○−○●−●−●−−○−
Масуносё (4-3)
●−−○●−−○−●−○−○−
макусита 28 Мацумото (5-2)
−○−●○−−○−○●−○−−
Каонисики (5-2)
−●−●○−○−○−○−○−−
макусита 29 Сасанояма (6-1)
○−○−−○○−○−●−○−−
Мигикатаагари (3-4)
●−−○●−●−○−−○−●−
макусита 30 Сёкэцу (3-4)
−●−●−●○−−○−●−−○
Асабэнкэй (3-4)
−○●−○−−●●−−○−●−
макусита 31 Котоэко (3-4)
●−●−−○−○●−−●−○−
Тиёсёма (4-3)
○−−●●−○−−○○−●−−
макусита 32 Кимикадзэ (6-1)
−●○−○−−○○−○−○−−
Тацу (3-4)
−○−○−●●−○−−●●−−
макусита 33 Судзаку (3-4)
●−●−−○−●−●○−−−○
Тойононами (2-5)
○−−●○−−●−●●−−−●
макусита 34 Сиронорю (4-3)
−○−○−●○−−●●−−○−
Дайсёрю (2-5)
−●○−●−●−○−−●−●−
макусита 35 Бякко (5-2)
○−○−−○●−−●−○−−○
Токатиуми (4-3)
●−−○○−−●●−○−○−−
макусита 36 Казафудзан (3-4)
−○●−●−−○−●−○−●−
Карацууми (2-5)
−●−●−●●−○−−●−−○
макусита 37 Кисэнояма (4-3)
○−○−−●−○−○●−●−−
Тэн'ити (1-6)
●−−○●−−●●−−●−−●
макусита 38 Хакиай (4-3)
−●○−−●−○○−○−−−●
Бунгонисики (4-3)
−○●−○−●−−○−○−●−
макусита 39 Ивасаки (5-2)
○−−●−○○−○−●−○−−
Дайкамикадзэ (2-5)
●−−●○−−●−○−●−−●
макусита 40 Вакарикидо (3-4)
−●●−●−○−○−○−−●−
Котокобаи (5-2)
−○−○−○○−●−−●−○−
макусита 41 Митоютака (4-3)
●−○−−●−○−○●−−○−
Котофукудзю (3-4)
○−−●○−○−●−−●●−−
макусита 42 Каоруфудзи (2-5)
−●●−−○−●−●−○−−●
Тайга (6-1)
−○−○○−○−○−○−●−−
макусита 43 Хисёфудзи (4-3)
○−○−●−●−−●−○○−−
Тэраомару (3-4)
●−−●−●−○●−−○−−○
макусита 44 Тотинохама (5-2)
−○●−−○○−−○○−●−−
Госи (3-1)
−−−−−−−●○−○−−−○
макусита 45 Хокудодзан (1-6)
−●−○●−−●●−●−−−●
Комакирю (4-3)
●−●−−○−○−○−●○−−
макусита 46 Тиёсакаэ (5-2)
○−−○○−●−−●○−○−−
Бусэйдзан (2-5)
−○−●−○●−−●●−−−●
макусита 47 Тосаютака (6-1)
−●○−○−−○○−○−○−−
Саданохама (3-2)
○−○−●−−●−○−−−−−
макусита 48 Саданисики (2-5)
●−−●−●●−●−○−−−○
Котокин'о (3-4)
−○●−−●−●○−−○●−−
макусита 49 Хокуо (2-5)
−●−○●−○−−●●−−●−
Тотимару (4-3)
−●●−−○−○−○−○●−−
макусита 50 Рюдэн (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Вакакэйсё (5-2)
−○−○−○−○−●−○●−−
макусита 51 Масурауми (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Такамисато (3-4)
●−○−−○●−●−−●−○−
макусита 52 Кисомицуру (4-3)
○−−●●−●−○−−○−○−
Вакарюсэй (1-6)
●−●−−●○−●−−●−−●
макусита 53 Оадзума (3-4)
○−−●−●−○−●○−−●−
Нанкайрики (4-3)
−○−○−●○−●−●−−○−
макусита 54 Косинорю (4-3)
−●○−○−●−○−●−○−−
Команокуни (5-2)
○−●−−○○−−●−○−−○
макусита 55 Вакакасуга (1-6)
●−−●●−−○●−●−−−●
Миямару (2-5)
−●−○−●−●−●−○−●−
макусита 56 Хакунисики (5-2)
−○○−−○−●○−○−●−−
Дайсёива (2-5)
●−●−○−●−−○−●●−−
макусита 57 Тооругава (4-3)
○−−●●−−○−○○−−−●
Тойонокуни (3-4)
−●○−○−●−○−−●−●−
макусита 58 Амацу (6-1)
−○−○−●○−−○−○○−−
Масутоо (5-2)
○−○−−●○−●−○−−○−
макусита 59 Онами (2-5)
●−−●●−−●○−−●−−○
Цурубаяси (3-4)
−●−○−○●−−●−●−○−
макусита 60 Токусюдзан (3-4)
−○●−●−○−●−●−−−○

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан ДзёнокутиQR Code текущей страницы

QR Code