Нагоя басё - 2012 (сандаммэ)

Четвертый дивизион Сандаммэ

ИЮЛЬ (8-22) 2012

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Восток Ранг Запад
Нисиути (5-2)
○−−○○−●−●−−○−−○
сандаммэ 1 Рюсэй (4-3)
○−●−−○−○○−−●●−−
Вакарикидо (3-4)
●−−○●−●−○−−●−−○
сандаммэ 2 Мигикатаагари (6-1)
−○○−−○−○●−○−○−−
Дайсёрю (3-4)
−●−●−●−○−●−○−○−
сандаммэ 3 Команокуни (3-4)
○−○−−●−●○−●−●−−
Котокавадзу (3-4)
●−−●○−●−−○○−−●−
сандаммэ 4 Котокобаи (5-2)
−○●−○−−○−○●−○−−
Мугэндай (4-3)
−●−○○−○−●−−●○−−
сандаммэ 5 Дайкамифуса (2-5)
○−●−●−○−●−−●−−●
Сибахара (2-5)
●−−○−○−●−●●−−●−
сандаммэ 6 Такунисики (5-2)
−○○−−●●−−○○−−−○
Аияма (4-3)
−●−●○−−○○−−●−○−
сандаммэ 7 Иноуэ (3-4)
○−●−○−○−−●●−−●−
Токусюдзан (2-5)
●−−○−●−●−●−●−−○
сандаммэ 8 Тооругава (4-3)
−●−●●−−○○−−○−○−
Ватанабэ (7-0)
−○○−−○○−○−○−○−−
сандаммэ 9 Огифудзи (4-3)
●−○−●−−○●−−○○−−
Кацунофудзи (4-3)
○−−○○−●−○−●−−−●
сандаммэ 10 Асаи (4-3)
−○−●○−●−−○−○−−●
Хиэнрики (3-4)
−●●−−○○−−●−○●−−
сандаммэ 11 Аоносё (2-5)
−○●−●−−●−○−●−−●
Асанотоса (0-1)
−●−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 12 Ямасита (6-1)
●−−○○−○−○−○−−○−
Дайонами (2-5)
○−○−●−●−−●−●●−−
сандаммэ 13 Котокэнсэй (5-2)
○−○−−●●−−○○−−−○
Тотиносима (3-4)
●−−●−●−●○−−○−−○
сандаммэ 14 Хакунисики (2-5)
−○●−●−●−●−−●−○−
Харухикари (3-4)
●−−●○−−○−○●−●−−
сандаммэ 15 Тотинояма (4-3)
−●−○−●○−−●○−○−−
Каоруфудзи (4-3)
○−●−−○○−●−−●−○−
сандаммэ 16 Фудзинохана (1-6)
−●−●●−−●●−○−−●−
Икиносима (4-3)
−○○−−○●−○−−●−−●
сандаммэ 17 Токидзакура (5-2)
−○○−○−○−●−○−−●−
Оминато (3-4)
−●−○●−−●−●−○○−−
сандаммэ 18 Аокисин (5-2)
●−−○○−−○●−−○−−○
Хокуорю (3-4)
○−●−−●●−−○○−−●−
сандаммэ 19 Акинояма (3-4)
○−●−−○−●−●●−○−−
Иссинрю (1-6)
●−−●−●−○●−−●●−−
сандаммэ 20 Госи (3-4)
−●−○●−○−−○−●−●−
Нотодзакура (5-2)
−○○−●−−○−●○−−−○
сандаммэ 21 Манкадзё (2-5)
○−●−○−−●●−●−●−−
Миура (2-5)
●−−●−○●−−●−●−−○
сандаммэ 22 Гэнкайхо (3-4)
−●−●−●−●○−−○−−○
Миямару (6-1)
−○○−●−○−−○−○−○−
сандаммэ 23 Митоютака (4-3)
●−−○−○●−○−−○−−●
Тотихаятэ (2-5)
○−●−●−●−○−●−−−●
сандаммэ 24 Ногами (6-1)
−○○−○−−○○−●−○−−
Орури (2-2)
−●−●−○○−−−−−−−−
сандаммэ 25 Котоэко (5-2)
○−○−−○−●−○●−−−○
Горикияма (4-3)
●−−○−●●−−○○−−○−
сандаммэ 26 Аврора (3-4)
−○●−○−−●−○●−●−−
Хатогасаки (3-4)
−●−●●−−○●−−○−○−
сандаммэ 27 Хокудодзан (5-2)
○−○−−●−○−○●−−−○
Оадзума (0-1)
●−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 28 Тойохикари (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Сатиадзума (3-4)
−●−○−●○−−●−○●−−
сандаммэ 29 Масумиура (4-3)
−○●−●−○−○−○−−−●
Сюнба (4-3)
○−−●−○−●●−−○○−−
сандаммэ 30 Акиноминэ (2-5)
●−●−○−●−−●●−○−−
Фудзиноуми (4-3)
−●○−○−−○−●−○−−●
сандаммэ 31 Тохо (4-3)
−○−○−○●−−●●−○−−
Тэнроку (2-5)
○−−●○−−●●−−●−●−
сандаммэ 32 Обамауми (3-4)
●−●−−●○−○−−●−○−
Икэру (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 33 Тиёрайдзан (5-2)
−○−○−●−○−○○−−●−
Тиёносин (3-4)
○−−●●−○−○−−●●−−
сандаммэ 34 Минаносато (2-5)
−●○−●−●−−○●−−−●
Исамидзуки (3-4)
●−●−−○−○○−−●−●−
сандаммэ 35 Мэйсэй (4-3)
−●○−○−−○−●●−○−−
Тотиминато (6-1)
−○−○○−○−●−−○−−○
сандаммэ 36 Хокутоцуру (1-6)
○−−●−●−●−●−●−−●
Такамисато (4-3)
●−●−−○●−○−○−−○−
сандаммэ 37 Танахаси (2-3)
−○−○●−−●●−−−−−−
Дайгояма (4-3)
−●○−−○−●−●○−−○−
сандаммэ 38 Отакаяма (5-2)
○−−●○−−○●−−○−−○
Хисанотора (5-2)
●−○−−●○−−○○−○−−
сандаммэ 39 Хаганэ (4-3)
−○−○●−○−−○−●●−−
Мацубаяма (1-6)
−●●−−●●−●−●−○−−
сандаммэ 40 Окума (4-3)
○−−○○−−○●−−●−−●
Йосифудзи (2-5)
●−●−−○●−−○●−−●−
сандаммэ 41 Кайдонами (3-4)
−○−●●−○−−●●−−−○
Ханасэгава (3-4)
−●○−−○●−●−−●−○−
сандаммэ 42 Рюсэйо (2-5)
●−−●−●−○●−○−−●−
Котонинсэй (4-3)
○−○−○−−●○−●−●−−
сандаммэ 43 Хокутовака (3-4)
−●−○−○●−−○●−−●−
Камиютака (4-3)
−○●−●−−○○−−○−−●
сандаммэ 44 Дайсёвака (3-4)
●−−○−●−●−○○−−●−
Косэй (3-4)
○−○−●−○−−●−●●−−
сандаммэ 45 Касугарю (5-2)
−○●−○−●−○−○−−−○
Комацукаса (2-5)
−●−●−○−●−●○−●−−
сандаммэ 46 Сирорю (5-2)
−○−○○−●−●−−○○−−
Харудзакура (2-5)
−●●−−●−●−○●−−−○
сандаммэ 47 Маэнофудзи (4-3)
●−○−−●−○●−−○−○−
Хасэяма (4-3)
○−−●●−−○●−−○○−−
сандаммэ 48 Дайсэйхо (5-2)
−○−●−○○−○−−○●−−
Дайсёэй (4-3)
−●−●−○−●−○−○−○−
сандаммэ 49 Хамаминато (3-4)
●−−○○−●−−○−●−●−
Саданохама (5-2)
○−−○●−−●○−○−−−○
сандаммэ 50 Якуносима (5-2)
○−●−○−○−○−○−−−●
Сэкихо (1-6)
●−●−−●○−−●●−−−●
сандаммэ 51 Кайсэнрю (6-1)
−○○−−○○−○−−●−−○
Такамирю (3-4)
−●○−●−−○−●−●○−−
сандаммэ 52 Акацуки (2-5)
−●−○●−−●−●○−−●−
Гоки (2-5)
−○−●−●−●−●○−●−−
сандаммэ 53 Томисакаэ (5-2)
○−−○−●−○●−−○○−−
Наниварю (1-6)
●−−●●−●−−●○−−●−
сандаммэ 54 Вакахикари (3-4)
○−○−●−●−●−−●−○−
Тойононами (4-3)
●−○−○−○−○−−●−−●
сандаммэ 55 Дайсёнада (3-4)
−○●−−○●−−●●−−○−
Каварауми (3-4)
−●●−○−−○○−●−−●−
сандаммэ 56 Котоцубаса (4-3)
●−−●−○−○−○−●−○−
Саданокуни (4-3)
○−○−○−●−●−○−●−−
сандаммэ 57 Тоофудзи (5-2)
−○●−−○○−○−−○−−●
Кэнхо (3-4)
−●−○●−−○−●○−●−−
сандаммэ 58 Кайнокура (4-3)
○−−○−●○−●−●−○−−
Тэраосё (4-3)
●−○−○−−●○−−●−○−
сандаммэ 59 Буриносато (3-4)
−○−●−●−●−○−●○−−
Хокутого (2-5)
−●●−−●○−−○●−−●−
сандаммэ 60 Нисияма (3-4)
○−−●●−−●−○−○−●−
Суманоуми (2-5)
●−○−−●−●●−●−−○−
сандаммэ 61 Барикимару (2-5)
−●●−●−●−−○−○−−●
Митохикари (6-1)
−○−○−○○−○−−○●−−
сандаммэ 62 Кайновака (4-3)
●−−●○−−○−○−○−−●
Тамао (3-4)
○−○−−●●−●−○−●−−
сандаммэ 63 Тэруадзума (5-2)
−●−○○−−○−●○−−−○
Аоимару (5-2)
−○●−−○○−●−−○−−○
сандаммэ 64 Дэваносато (4-3)
●−−●○−−○−○●−○−−
Кисомицуру (6-1)
○−○−−○○−●−○−−−○
сандаммэ 65 Рюодзан (2-5)
−●−○−●−●−●−●−−○
Харимауми (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 66 Фудзиараси (3-4)
−○●−●−−●○−●−−−○
Токиновака (4-3)
●−○−−○●−−●○−○−−
сандаммэ 67 Саданисики (4-3)
○−−○−●○−−○●−−●−
Касугаминэ (4-3)
−●●−●−−○○−−○○−−
сандаммэ 68 Адзумасато (5-2)
−○−●○−○−○−−○−−●
Раомару (3-4)
○−−●●−−○−○−●●−−
сандаммэ 69 Тэраоуми (4-3)
●−○−−○●−○−○−−−●
Тотинобори (0-7)
−●●−●−−●−●●−●−−
сандаммэ 70 Исоадзума (3-4)
−○−○−○●−−●●−●−−
Тотикасуга (3-4)
●−−○○−●−●−−●○−−
сандаммэ 71 Исэнохана (5-2)
○−○−−●−○−○−●−○−
Гоноуми (3-4)
−●−●○−○−−●−○−●−
сандаммэ 72 Кайсё (3-4)
−○●−−●−○○−●−−●−
Сатонофудзи (4-3)
●−−○−○○−−●○−−−●
сандаммэ 73 Таманотака (2-5)
○−●−○−−●●−−●●−−
Амакуса (2-5)
−●−●○−●−●−○−●−−
сандаммэ 74 Такатэнсю (5-2)
−○○−−○−●−○−○−●−
Фудзинокадзэ (1-6)
−●−○−●−●−●●−−−●
сандаммэ 75 Вакаяма (5-2)
−○○−−○−○●−−●−−○
Тоса (1-6)
●−−●●−●−●−○−−●−
сандаммэ 76 Коорияма (4-3)
○−●−●−−●−○−○−○−
Кайнорю (4-3)
○−−●−○●−−○●−−○−
сандаммэ 77 Асахицуру (3-4)
●−○−○−●−−●−●○−−
Хататидзё (2-5)
−●●−●−○−○−−●−●−
сандаммэ 78 Ваканофудзи (5-2)
−○−○−●○−○−−●−−○
Охара (4-3)
○−−●−●−○−○−○−−●
сандаммэ 79 Рикито (2-5)
●−●−○−−○−●●−−−●
Касугасима (2-5)
−●○−●−●−●−●−−○−
сандаммэ 80 Рюсёнами (4-3)
−○−○−○−●●−○−●−−
Тиёсюхо (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 81 Киритора (6-1)
○−−○−●○−−○−○−○−
Суэкава (3-4)
●−−●○−−●○−−○●−−
сандаммэ 82 Минатосё (4-3)
−●−○−●○−−●○−○−−
Котоносю (6-1)
−○−●○−−○○−−○−−○
сандаммэ 83 Кириараси (4-3)
○−−●−○−●−○−●○−−
Дайсёко (3-4)
●−●−●−○−●−○−−○−
сандаммэ 84 Оторигатакэ (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Рютэй (5-2)
−●○−●−−○−○○−○−−
сандаммэ 85 Энсюнада (3-4)
−○−○−●●−−●−●−−○
Хаябуса (3-4)
●−○−●−−●●−○−−○−
сандаммэ 86 Хокутомори (3-4)
○−●−−●●−○−−○●−−
Кёкуходзан (7-0)
−○○−−○−○○−−○○−−
сандаммэ 87 Фукамияма (3-4)
−●●−○−○−−●○−−●−
Дайдзё (4-3)
○−−●−○−●−○●−−○−
сандаммэ 88 Овака (4-3)
●−○−○−○−−●−●○−−
Тамакайдзан (4-3)
−○−○−○−○●−−●●−−
сандаммэ 89 Митодзакура (1-6)
−●●−●−●−○−●−−−●
Хамамирю (2-5)
●−−○●−○−−●●−−●−
сандаммэ 90 Тиёдзакура (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Синохара (5-2)
○−○−−●−○●−−○○−−
сандаммэ 91 Юки (5-2)
−○●−○−●−○−○−○−−
Такасёма (3-4)
−●−●−○−○−●−○●−−
сандаммэ 92 Котокудзан (5-2)
○−−○○−−●○−○−−−●
Токиараси (3-4)
●−●−−●○−−●−○−−○
сандаммэ 93 Арадзиси (6-1)
−○−○−○−●○−○−−−○
Косинонами (4-3)
−●○−○−●−−○●−−○−
сандаммэ 94 Дайсёмунэ (3-4)
○−−●●−●−−○−●−○−
Тотигидакэ (2-5)
●−●−−●●−−○−○−−●
сандаммэ 95 Сайо (2-5)
−●○−●−−●○−●−−−●
Синдзан (3-4)
−○−●−●−●−○−○−●−
сандаммэ 96 Дайнин (4-3)
●−−○○−○−●−○−●−−
Которикудзан (4-3)
○−○−●−●−●−○−○−−
сандаммэ 97 Адзумасакари (4-3)
−○●−−○−○●−●−○−−
Дайти (5-2)
−●−●−○−○−○−○−○−
сандаммэ 98 Яцуруги (3-4)
○−−●○−○−●−−●●−−
Хокуёдзан (1-6)
●−●−−●●−−●●−○−−
сандаммэ 99 Тэруносато (2-5)
−○−○−●−●−●−●−●−
Муцукадзэ (3-4)
−●○−●−−○●−○−●−−
сандаммэ 100 Тосахикари (5-2)
○−−○○−−○○−−●−−●

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан ДзёнокутиQR Code текущей страницы

QR Code