Нагоя басё - 2011 (макусита)

Третий дивизион МАКУСИТА

ИЮЛЬ (10-24) 2011

Результаты:

День1    День2    День3    День4    День5
День6    День7    День8    День9    День10
День11  День12  День13  День14  День15

Бандзукэ:

Восток Ранг Запад
Нионоуми (5-2)
○−●−○−●−○○−−−−○
макусита 1 Ониараси (1-6)
●−●−●●−−●−○−●−−
Кёкусюхо (5-2)
−○○−●−●−○−○−−○−
макусита 2 Тиёдзакура (5-2)
−●○−○−○●−−○−−○−
Тиёараси (5-2)
○−−○○−●−●−○−−−○
макусита 3 Котоютака (2-5)
●−○−●−●−●−○−●−−
Тованояма (2-5)
−○−●−●○−●−●−−●−
макусита 4 Китадзоно (3-4)
−●●−○−−●○−●−−−○
Котоюки (4-3)
●−−○−○●−●−○−○−−
макусита 5 Наоэ (7-0)
○−○−○−○−○−○−○−−
Тотицубаса (1-5)
−●−●−●−●○−●−−−−
макусита 6 Сатояма (5-2)
−○●−○−○−−○−○●−−
Бусэйдзан (3-4)
○−−○●−−○−●●−−●−
макусита 7 Токусёрю (4-3)
●−−●−○−○○−●−−○−
Токусинхо (4-3)
−●−○●−−●○−○−−○−
макусита 8 Икиой (4-3)
−○−●−●○−●−−○○−−
Китахарима (4-3)
○−−○○−−○●−−●−−●
макусита 9 Хокутокуни (5-2)
●−−○−○−●−○−○−○−
Котокуни (2-5)
−●−●−○●−●−●−○−−
макусита 10 Асахисё (3-4)
−○−●−○−●−●−●○−−
Тотиясики (3-4)
●−−●−●−●○−−○−○−
макусита 11 Хисёфудзи (6-1)
○−−○●−−○−○−○○−−
Тиёотори (3-4)
−●−○−●−○−○−●−●−
макусита 12 Такатэру (1-3)
−○−●−●●−−−−−−−−
Котомисэн (4-3)
○−−○○−−●−●−○−●−
макусита 13 Тотихирю (5-2)
●−○−−○−○−○−●−−○
Вакарюсэй (2-5)
−○−●−●○−−●−●−−●
макусита 14 Рюдэн (3-4)
−●●−●−−○−○−○●−−
Сэнсё (3-4)
○−−○●−−●−●−○●−−
макусита 15 Казафудзан (3-4)
●−○−−○○−−●−●−●−
Кэй (2-5)
−●●−○−−●●−○−−−●
макусита 16 Рюо (2-5)
−○−●−●●−−●−●−−○
Бякко (3-4)
○−○−●−●−−○●−●−−
макусита 17 Кихоноуми (4-3)
●−○−−○−○−○−●−−●
Адзумарю (5-2)
−○●−−○−●−○○−○−−
макусита 18 Хакиай (3-4)
−●●−○−−○−●−●−○−
Аодзора (4-3)
●−−●●−−○○−−○○−−
макусита 19 Ваканосима (5-2)
○−○−○−○−○−●−●−−
Дайрайдо (5-2)
−○●−−●○−−○○−−−○
макусита 20 Маэта (4-3)
−●−○−●−○−●−○−○−
Косэй (4-3)
○−−○●−○−−●●−○−−
макусита 21 Рюонами (4-3)
●−○−−○−●−○−○●−−
Фукугорики (3-4)
−●●−−○−●○−−●−−○
макусита 22 Кумагаи (2-5)
−○−●●−○−−●−●−●−
Наканокуни (3-4)
○−−○○−●−−●−●−●−
макусита 23 Нотодзакура (3-4)
●−○−○−●−●−○−−●−
Тэнроку (2-5)
−○−●−●●−●−−○−−●
макусита 24 Сёсэй (1-6)
−●●−−●−●●−●−○−−
Хомарэфудзи (6-1)
●−−○−○−○−○−○○−−
макусита 25 Фудзимото (4-3)
○−○−●−○−−●●−−○−
Хигонодзё (3-4)
−●−●−●−○○−●−−−○
макусита 26 Рикирю (5-2)
−○●−●−−○○−−○−−○
Камэи (4-3)
○−−●○−●−−○○−−−●
макусита 27 Касугакуни (1-6)
●−○−−●−●●−−●−−●
Тиёмару (4-3)
−○−○○−○−●−−●−−●
макусита 28 Кагамио (2-5)
−●●−−○−●●−●−−○−
Хигоараси (5-2)
●−−○−○○−−○−○●−−
макусита 29 Рюхо (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Такунисики (2-5)
○−●−○−−●−●−●−−●
макусита 30 Масутоо (4-3)
−●−●−○−○−●○−−○−
Нанкайрики (4-3)
−○○−○−●−●−○−−●−
макусита 31 Хокуо (2-5)
○−−●●−●−○−●−−−●
Тёкодзан (4-3)
●−○−−●−●−○−○○−−
макусита 32 Тэраомару (3-4)
−○−○●−●−−○−●●−−
Кайрю (3-4)
−●●−−●●−○−○−−−○
макусита 33 Дэвахаятэ (5-2)
○−−○●−−○○−−●−−○
Сакигакэ (3-4)
●−○−−○−●−○●−−●−
макусита 34 Манкадзё (3-4)
−○−●−●○−−●○−●−−
Сакагути (3-4)
−●●−○−−○●−−●−−○
макусита 35 Тэрасита (6-1)
○−−○○−●−−○○−○−−
Асатэнмаи (2-5)
●−●−●−○−−●−○●−−
макусита 36 Рэндайяма (3-4)
−○−●−○−○●−●−−●−
Амацу (2-5)
−●○−−●−●−○●−−−●
макусита 37 Сэйро (5-2)
○−−●−○○−−●○−−○−
Каванари (5-2)
●−○−●−−○○−−○○−−
макусита 38 Ямасита (5-2)
−○−○−○○−●−−○●−−
Тотинохама (4-3)
−●●−○−−○−○○−−●−
макусита 39 Мигикатаагари (4-3)
○−−○−●●−−●−○−○−
Такагэппо (5-2)
●−○−○−○−○−●−−○−
макусита 40 Вакакасуга (1-6)
−●●−●−−○−●−●−●−
Хосидзакура (2-5)
−○−●−●−●●−−●−−○
макусита 41 Йоцугурума (4-3)
○−○−○−●−−●−●○−−
Якуносима (3-4)
●−●−−○−○●−●−○−−
макусита 42 Тотинояма (4-3)
−○●−−○●−−○●−−○−
Котокин'о (4-3)
−●○−●−○−○−−●−○−
макусита 43 Бунгонисики (3-4)
○−−●○−−●○−●−●−−
Арауми (1-6)
●−●−−●−●●−○−−−●
макусита 44 Таканоива (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Токицукаса (4-3)
−○−○●−○−−●−○●−−
макусита 45 Тооругава (3-4)
−●○−−●−●○−−○−●−
Мэйгэцуин (6-1)
○−−○●−−○−○−○○−−
макусита 46 Масумиура (0-7)
●−−●−●−●●−●−●−−
Хакунисики (4-3)
−●−○−○●−−●○−○−−
макусита 47 Сатиадзума (3-4)
−○−●○−●−●−−●−−○
Сёкэцу (6-1)
○−−○○−○−○−●−○−−
макусита 48 Кацунофудзи (3-4)
●−●−−○●−−●−○−○−
Аисака (2-5)
−●○−●−−●●−−○−−●
макусита 49 Рюдзинсакари (4-3)
−○−●−●●−−○○−−○−
Такакихо (4-3)
●−−○−○○−−○−●−−●
макусита 50 Сасакияма (4-3)
○−○−−●−○−●○−●−−
Хаганэ (5-2)
−●−●−○−○○−−○○−−
макусита 51 Тойонокуни (5-2)
−○●−○−○−−○●−−−○
Мацумото (5-2)
○−−○−○−○●−○−●−−
макусита 52 Тиёнисики (2-5)
●−●−−●−○○−●−−●−
Фукунохана (3-4)
−●○−●−○−●−−●−−○
макусита 53 Котоотори (3-4)
−○−●−○−●−○−●−●−
Тэн'ити (5-2)
○−−○○−−●−●○−−○−
макусита 54 Окинофудзи (3-4)
●−●−−○●−○−−○−●−
Котофукудзю (4-3)
−○−●○−●−−○−●−○−
макусита 55 Кёкутайсэй (2-5)
−●○−−●−●●−−●−○−
Команокуни (3-4)
●−−●−●○−○−●−−−○
макусита 56 Отакаяма (2-5)
○−○−●−−●−●−●−−●
Дайонами (4-3)
−○●−●−○−−●○−○−−
макусита 57 Такатоси (5-2)
−●−○−○−○−○○−●−−
Акинокава (3-4)
○−−●−●−○−●−○●−−
макусита 58 Гэнкайхо (3-4)
●−●−●−●−○−○−−−○
Мусасиуми (4-3)
−○−○−●○−○−●−−●−
макусита 59 Тамао (2-5)
−●○−●−−●●−−○−−●
Яматофудзи (3-4)
○−−●○−●−−○●−−●−
макусита 60 Горикияма (3-4)
●−●−○−−○−●●−−○−

Результаты:

День1    День2    День3    День4    День5
День6    День7    День8    День9    День10
День11  День12  День13  День14  День15

Другие дивизионы:

МАКУУТИ Дзюрё Сандаммэ Дзёнидан Дзёнокути

АРХИВ РЕЗУЛЬТАТОВ
Победители всех басё (1909 - ...) Июль-2000 Сентябрь-2000 Ноябрь-2000
Январь-2001 Март-2001 Май-2001 Июль-2001 Сентябрь-2001 Ноябрь-2001
Январь-2002 Март-2002 Май-2002 Июль-2002 Сентябрь-2002 Ноябрь-2002
Январь-2003 Март-2003 Май-2003 Июль-2003 Сентябрь-2003 Ноябрь-2003
Январь-2004 Март-2004 Май-2004 Июль-2004 Сентябрь-2004 Ноябрь-2004
Январь-2005 Март-2005 Май-2005 Июль-2005 Сентябрь-2005 Ноябрь-2005
Январь-2006 Март-2006 Май-2006 Июль-2006 Сентябрь-2006 Ноябрь-2006
Январь-2007 Март-2007 Май-2007 Июль-2007 Сентябрь-2007 Ноябрь-2007
Январь-2008 Март-2008 Май-2008 Июль-2008 Сентябрь-2008 Ноябрь-2008
Январь-2009 Март-2009 Май-2009 Июль-2009 Сентябрь-2009 Ноябрь-2009
Январь-2010 Март-2010 Май-2010 Июль-2010 Сентябрь-2010 Ноябрь-2010
Январь-2011 Март-2011 Май-2011 Июль-2011 Сентябрь-2011 Ноябрь-2011QR Code текущей страницы

QR Code