Аки басё - 2015 (сандаммэ)

Четвертый дивизион Сандаммэ

СЕНТЯБРЬ(13-27) 2015

Результаты:

День1     День2     День3     День4     День5
День6     День7     День8     День9     День10
День11   День12   День13   День14   День15

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан Дзёнокути

Восток Ранг Запад
Масакадзэ (3-4)
−●−○●−○−−○●−−●−
сандаммэ 1 Котонинсэй (3-4)
○−○−●−−●−●−●○−−
Рэндайяма (3-4)
●−−●−○●−○−○−−●−
сандаммэ 2 Тотинохама (5-2)
−●○−−○−○−●−○−−○
Асакоки (5-2)
−○●−−○○−−○●−○−−
сандаммэ 3 Суманоуми (2-5)
●−●−●−○−−●○−●−−
Йосифудзи (1-6)
○−●−−●●−●−−●−−●
сандаммэ 4 Косэй (3-4)
−●−●○−○−−○−●−●−
Аои (4-3)
−○○−●−●−○−○−−−●
сандаммэ 5 Адзумасато (4-3)
●−−○○−−○−●●−−○−
Синохара (4-3)
○−●−−●○−−●−○−○−
сандаммэ 6 Отакаяма (4-3)
−●−●○−●−○−○−−○−
Такамисато (6-1)
−○○−○−−○○−○−●−−
сандаммэ 7 王輝 (3-4)
●−−○●−●−−○−●−−○
Ваканофудзи (2-5)
○−●−−○−●●−●−●−−
сандаммэ 8 Рюсэйо (3-4)
−○○−−●−●−●−○−●−
Тиёрайдзан (2-5)
−●−●●−●−●−○−−○−
сандаммэ 9 Котодайрю (3-4)
○−○−−○−●●−●−●−−
Онодзё (4-3)
●−−○●−○−−○−○−−●
сандаммэ 10 Акацуки (1-6)
−○●−−●●−−●●−−−●
Кисэновака (2-5)
−●−●○−−●○−−●−−●
сандаммэ 11 Ивасаки (6-1)
○−○−−○○−○−●−−○−
Окинофудзи (6-1)
●−−○○−−○○−○−−−○
сандаммэ 12 Тиёараси (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Рао (5-2)
−○●−−○−○−●○−−−○
сандаммэ 13 Маэнофудзи (1-6)
−●−●●−●−●−●−○−−
Бунгонисики (4-3)
●−−○○−−●−○−●○−−
сандаммэ 14 Цуруноуми (3-4)
○−●−−●−○−●−●○−−
Горикияма (3-4)
−●−●○−−●●−○−−○−
сандаммэ 15 Сюнба (4-3)
−○○−−●●−−●−○−○−
Котокудзан (5-2)
○−○−−○●−−○−○−−●
сандаммэ 16 Дайти (3-4)
●−−○●−○−−○−●−●−
Саданокуни (4-3)
−●−●●−○−−○−○○−−
сандаммэ 17 Маэта (4-3)
−○●−−○○−●−−○−−●
Киринофудзи (3-4)
●−−○○−−●−○●−−●−
сандаммэ 18 Ура (5-2)
○−○−−●○−○−−○−●−
Хокутовака (2-5)
−●−○●−−○●−−●−●−
сандаммэ 19 Хамакасуга (2-5)
−○●−−●−●●−●−−−○
Исии (3-4)
●−−●○−−○−●○−●−−
сандаммэ 20 Котаро (5-2)
○−●−−○−○−●−○−−○
Фукугорики (5-2)
−○○−−●●−○−○−−−○
сандаммэ 21 Тохо (2-5)
−●−●●−●−○−○−−●−
Аомихама (4-3)
○−●−○−−○−○−●−−●
сандаммэ 22 Хокуо (1-3)
●−−−−−−−●−○−●−−
Ямагути (5-2)
−○○−−○○−●−−●−−○
сандаммэ 23 Харухикари (3-4)
−●−○●−−●○−●−−○−
Дэванодзё (2-5)
○−−●−○●−●−−●●−−
сандаммэ 24 Дэнзан (4-3)
●−○−●−−○○−−●−○−
Мусасикуни (3-4)
−●●−−●○−○−−○−●−
сандаммэ 25 Арисима (3-4)
−○−○●−−●●−○−●−−
Касугарю (4-3)
●−−●−○−○○−−○−−●
сандаммэ 26 Тэрао (5-2)
○−○−○−●−−○●−−−○
Хаганэ (3-4)
−●−○−●○−−●●−−○−
сандаммэ 27 Каоруфудзи (4-3)
−○●−○−○−−●−●−○−
Йоцугаминэ (4-3)
○−−○−●−○−●−●○−−
сандаммэ 28 Аврора (2-5)
●−●−●−●−○−●−○−−
Хамаэйко (3-4)
−○−●−●−●●−○−○−−
сандаммэ 29 Сайо (2-5)
−●○−●−●−−●−○−−●
Нотоадзума (4-3)
○−−●−○−●−○●−○−−
сандаммэ 30 Коба (5-2)
●−○−○−−○−○○−●−−
Аратоси (4-3)
−○−○−○●−−●−○−−●
сандаммэ 31 Дайдзё (2-5)
−●●−○−−●−○●−−●−
Тотинокуни (3-4)
●−−●−○−○●−−●−−○
сандаммэ 32 Горю (6-1)
○−○−●−○−−○○−−−○
Омото (5-2)
−●−○−●−○−○−○−○−
сандаммэ 33 Кёкуходзан (1-6)
−○●−●−●−●−●−●−−
Токусюдзан (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 34 瞬迅 (3-4)
●−−●−●○−○−○−●−−
Гокусиндо (5-2)
○−●−−○−●○−○−−−○
сандаммэ 35 Котоотори (3-4)
−●−○○−●−−●−○●−−
Дайки (7-0)
−○○−○−○−−○○−○−−
сандаммэ 36 Окума (1-6)
●−−●−○−●●−−●●−−
Накадзоно (4-3)
○−●−●−○−−○−●○−−
сандаммэ 37 Рикито (4-3)
−○○−−●−●○−−○−●−
Тэн'ити (4-3)
−●−○○−○−−○●−−−●
сандаммэ 38 Фудзиноуми (2-5)
●−−○●−−●○−●−−●−
Котоносю (6-1)
○−○−−○○−−●−○○−−
сандаммэ 39 Хамаминато (3-4)
−○●−○−−○−●●−−●−
Наруми (2-5)
−●−●−●−○●−−●○−−
сандаммэ 40 Кайхо (4-3)
○−−●−○●−−●○−−○−
Которикисэн (2-5)
●−●−○−−○●−●−●−−
сандаммэ 41 Икиносима (4-3)
−○−○−●●−−○−●−○−
Минатосё (3-3)
−●○−−●−●−−−○−○−
сандаммэ 42 Сёкэцу (5-2)
○−−●○−○−○−−●−−○
Которюсэй (2-5)
●−●−−●−●−●○−−−○
сандаммэ 43 Асанотоса (4-3)
−●○−●−−○−●○−○−−
Косинорю (5-2)
−○−○−○●−●−○−−−○
сандаммэ 44 Дайсёвака (3-4)
○−−●●−●−○−−○−●−
Токиновака (4-3)
●−○−−○−●−○○−−−●
сандаммэ 45 Котосэйго (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Хиэнрики (5-2)
−○−○○−○−○−−●−−●
сандаммэ 46 Тотигидакэ (1-6)
−●●−●−−○−●●−−−●
Фудзинохана (4-3)
●−−○○−−○●−−○−−●
сандаммэ 47 Тотихаятэ (5-2)
○−○−●−○−○−○−−●−
Саданосато (3-4)
−●−●−○○−−●−●○−−
сандаммэ 48 Кайнисики (2-5)
−○●−−●−●−○−●−−●
Тиёнокацу (3-4)
○−−●−●−○○−●−●−−
сандаммэ 49 龍司 (2-5)
●−●−●−−●−○●−−−○
Команокуни (5-2)
−○−○−○●−−○●−○−−
сандаммэ 50 Котоцубаса (4-3)
−●○−−○●−○−−●○−−
Мунаката (3-4)
●−−●○−●−−●○−−−○
сандаммэ 51 Хасугэяма (3-4)
○−○−●−−●●−−○●−−
Дэваидзуми (3-4)
−●−○−○−○−●−●−●−
сандаммэ 52 Охата (2-5)
−○●−○−●−●−●−−−●
Харудзакура (4-3)
○−−●−●○−○−−●−○−
сандаммэ 53 Тотиносима (4-3)
●−○−●−−●−○○−−○−
Такатэнсю (5-2)
−○−○−●○−●−−○−−○
сандаммэ 54 Кисомицуру (2-5)
−●●−−●○−−●○−−●−
Митоцукаса (4-3)
○−−○○−−○●−−●●−−
сандаммэ 55 Косинисики (4-3)
●−●−−○−○●−○−○−−
Касугамару (6-1)
−○−●○−○−○−○−−○−
сандаммэ 56 Такамирю (3-4)
−●○−−●−○−●●−−−○
Бараки (3-4)
●−−●○−−●−○−○−●−
сандаммэ 57 Сингаку (4-3)
○−○−−●●−−○−○−−●
Дайгофудзи (3-4)
−●−○●−○−○−●−●−−
сандаммэ 58 Карацууми (5-2)
−○●−−○−○−●−○○−−
Адзумасё (2-5)
●−−●●−●−○−○−−●−
сандаммэ 59 Котонава (5-2)
○−○−−○−●−○●−○−−
Дайсёдзэн (3-4)
−○●−●−●−−○−●−○−
сандаммэ 60 登竜 (2-5)
−●−○−●●−○−−●−−●
Комацукаса (4-3)
●−−○○−−●●−−○−○−
сандаммэ 61 Хамаютака (5-2)
○−○−●−−○−○−○−−●
Которикудзан (4-3)
−○●−−○○−●−○−●−−
сандаммэ 62 Токкорики (1-6)
−●−●−●−●●−●−○−−
Буриносато (4-3)
○−−○○−○−−●●−●−−
сандаммэ 63 Аото (3-4)
●−○−●−○−●−−○−●−
Камиютака (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 64 Исэнохана (1-6)
−●●−−○−●−●●−−−●
Кай (4-3)
−○−●−○−●−○−●−○−
сандаммэ 65 Тэраоуми (3-4)
○−−○○−●−−●●−−●−
Кириараси (3-4)
●−○−○−●−−●−○−●−
сандаммэ 66 Аманосима (5-2)
−○−●−○●−○−○−○−−
Такамаи (4-3)
−●●−○−−○○−○−−●−
сандаммэ 67 Тотикасуга (6-1)
○−−○●−○−○−○−−−○
Дайонами (1-3)
●−○−−●−●−−−−−−−
сандаммэ 68 Цугарууми (3-4)
−○−●−●−○−●−●−−○
Дайтэнпаку (3-4)
−●●−●−−○●−−○−○−
сандаммэ 69 Тикараяма (0-1)
●−−−−−−−−−−−−−−
Фукунокуни (4-3)
○−−●−○○−●−●−−○−
сандаммэ 70 Хокутоцуру (5-2)
−●○−−●−○−○○−−○−
Амацу (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 71 Хонда (2-5)
−○−○●−●−●−−●−−●
Итадаки (4-3)
○−−○○−−●○−−●●−−
сандаммэ 72 Канрю (1-6)
●−●−−○●−−●−●−−●
Фудзиновака (3-4)
−●−●−●−○−○●−−−○
сандаммэ 73 Исоадзума (3-4)
−○−●○−●−●−−○−●−
Асанодзё (6-1)
○−○−−○−○−○−○●−−
сандаммэ 74 Такунисики (4-3)
●−−○●−−●−○○−○−−
Киринорю (4-3)
−○●−○−○−●−●−−○−
сандаммэ 75 Тотиминато (5-2)
−●○−−●○−○−−○−−○
Сайдайдзи (3-4)
○−−●●−○−−○−●●−−
сандаммэ 76 Бусэйдзан (2-5)
●−●−○−−●●−○−−−●
Митодзакура (5-2)
−●○−−○○−○−−○●−−
сандаммэ 77 Каварауми (4-3)
−○−○−●−○−○−●−−●
Тотитэнсё (0-7)
●−●−●−−●●−●−●−−
сандаммэ 78 Кумао (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Митохикари (3-4)
○−−○−●●−−●○−−●−
сандаммэ 79 Инабадзё (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
Моригаки (2-5)
−○−●●−●−−●●−−−○
сандаммэ 80 Фудзиараси (3-4)
−●●−−●●−○−−○−−○
Харуминато (2-5)
○−−●○−−●−●−●−−●
сандаммэ 81 Сёхорю (3-4)
●−○−●−−○●−●−−○−
Дайсёмунэ (3-4)
−○−○−○−●−●●−●−−
сандаммэ 82 Тиёоумэ (4-3)
−●●−−○○−−○−●−○−
Икэру (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−
сандаммэ 83 Йосинокуни (5-2)
○−−●○−−●−○○−−−○
Мацуда (4-3)
●−○−−●●−○−○−○−−
сандаммэ 84 Дайсёкаку (6-1)
−●−○−○−○−○−○○−−
Якабэ (4-3)
−○−○●−−●○−−○−−●
сандаммэ 85 Такэси (5-2)
○−○−○−−○○−−●●−−
Бандзяку (3-4)
●−−●−○●−○−●−−−○
сандаммэ 86 Танигути (3-4)
−●○−○−−○−●●−−●−
Уно (4-3)
−○●−−○○−−●−○−−●
сандаммэ 87 Кирю (2-5)
●−●−−●○−○−●−−●−
Хокутохана (5-2)
○−−○○−−●−○−●−−○
сандаммэ 88 Ариакэ (4-3)
−●○−●−○−−●○−○−−
Сакабэ (5-2)
−○−●−●○−○−○−○−−
сандаммэ 89 Котоомура (1-6)
○−−●−●●−●−−●−●−
Цубакифудзи (2-5)
●−●−●−−●−○○−−−●
сандаммэ 90 Хокутоо (4-3)
−○−○−●○−−○−●●−−
Хиросэ (4-3)
−●●−○−−○●−○−−○−
сандаммэ 91 Фудзихисаси (3-4)
○−−●−○●−●−●−−−○
Цубоми (3-4)
●−○−○−●−●−−●−○−
сандаммэ 92 Какутайки (6-1)
−○−○●−○−−○−○○−−
Кодзан (2-5)
−●●−−○−●●−●−−○−
сандаммэ 93 Сёнанноуми (3-4)
●−○−●−−●−○○−●−−
Кототора (4-3)
○−−○−○−○●−−●●−−
сандаммэ 94 Тиёхаятэ (3-4)
−○−●○−●−○−−●−●−
Тацукадзэ (5-2)
−●○−−○●−○−○−○−−
сандаммэ 95 Вакакэйсё (6-1)
○−−○○−−○●−−○−○−
Ако (2-5)
●−●−−●−○−●−○−●−
сандаммэ 96 Тэруносато (3-4)
−●○−●−−○−○●−−●−
Хамамирю (4-3)
−○−●−●−●○−−○−○−
сандаммэ 97 Дайсёки (4-3)
○−−○−●○−−●●−−○−
Тагонофудзи (3-4)
●−○−●−−○−○−●●−−
сандаммэ 98 Гинсэйдзан (3-4)
−○−●○−○−−●●−●−−
Ёкуюсэй (2-5)
−●●−−○○−−●●−−−●
сандаммэ 99 Адати (1-6)
○−−●●−●−●−−●●−−
Хамаадзума (1-6)
●−●−−●−●−●○−−−●
сандаммэ 100 Сюдзи (0-0)
−−−−−−−−−−−−−−−

Другие дивизионы:

Макуути Дзюрё Макусита Сандаммэ Дзёнидан ДзёнокутиQR Code текущей страницы

QR Code